Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2020 (σχετ.: 57/2019 ΚΕΔΧ).

24-12-2019

Έγκριση του προϋπολογισμού και της εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2020 (σχετ.: 58/2019 ΚΕΔΧ).

24-12-2019

Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπών διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών υπηρεσιών-προμηθειών Έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16.

24-12-2019

Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου μας και των Ν.Π, οικονομικού Έτους 2020.

22-12-2019

Τροποποίηση των υπ΄ αριθμ. 1/2019 & 248/2016 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου όπως η τελευταία τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 240/2018.

22-12-2019

Ακύρωση της 191/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου ορισμός εκπροσώπου για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Χαϊδαρίου και τις λοιπές συναλλαγές με τις Τράπεζες.

22-12-2019

Έγκριση χρονικής παράτασης συμβάσεων που αφορούν στον διαγωνισμό με τίτλο: Συντηρήσεις, επισκευές και συναφείς προμήθειες για το σύνολο των οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαϊδαρίου.

22-12-2019

Έγκριση χρονικής παράτασης σύμβασης που αφορά στην Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου

22-12-2019

Έγκριση τροποποίησης των Κ.Α.Ε. στις συμβάσεις που αφορούν στην Προμήθεια Τροφίμων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Χαϊδαρίου.

22-12-2019

Καθορισμός Τιμής Μονάδας για εισφορά σε γη μετατρεπόμενη σε χρήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1337/83.

22-12-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects