Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης ακινήτων του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 για το Έτος 2019 και συγκεκριμένα μέχρι 31-12-2019

25-09-2019

Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, ως μέλη στην Εκτιμητική Επιτροπή για το Έτος 2019 και συγκεκριμένα μέχρι 31-12-2019 (άρθρα 7 και 9 του Π.Δ. 270/1981 και άρθρα 186, 191, 192 194 και 199του Ν. 3463/2006)

25-09-2019

Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, για την παραλαβή καλής εκτέλεσης- μικρών έργων-εργασιών συντήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87, για το Έτος 2019 και συγκεκριμένα μέχρι 31-12-2019

25-09-2019

Ορισμός εκπροσώπων για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Χαϊδαρίου και τις λοιπές συναλλαγές με τις Τράπεζες

25-09-2019

Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Χαϊδαρίου για την διετία 2019-2021

25-09-2019

Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το Έτος 2019 και συγκεκριμένα μέχρι 31-12-2019

25-09-2019

Σύσταση Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 §6 Ν. 3463/06).

25-09-2019

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου (Κ.Ε.Δ.Χ.)

25-09-2019

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου, για τη δημοτική περίοδο 2019-2023 (θητεία από 8-9-2019 έως 6-11-2021)

19-09-2019

Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης) με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

19-09-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects