Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση Πρακτικών ελέγχου των δικαιολογητικών Συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών για το Διαγωνισμό με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

27-09-2019

Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».

27-09-2019

Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών για τη διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση σε συνέχεια του υπ’ αριθµ. 72494 ΕΣΗ∆ΗΣ ∆ιαγωνισµού µε τίτλο ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019,2020 & 2021’’ για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την ΟΜΑ∆Α Α – ΤΜΗΜΑ 1 και 2 – Προµήθεια καυσίµων κίνησης (πετρέλαιο και βενζίνη).

27-09-2019

Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου μας Έτους 2018

25-09-2019

Επικαιροποίηση της υπ΄αρίθμ. 163/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

25-09-2019

Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (199 του Ν. 3463/06).

25-09-2019

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ή μη δέντρων στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας (σχετ. 38/2019 Απ. Ε.Π.Ζ.)

25-09-2019

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας: «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου» με διακριτικό τίτλο «Άρηξις»

25-09-2019

Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης ακινήτων του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 για το Έτος 2019 και συγκεκριμένα μέχρι 31-12-2019

25-09-2019

Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, ως μέλη στην Εκτιμητική Επιτροπή για το Έτος 2019 και συγκεκριμένα μέχρι 31-12-2019 (άρθρα 7 και 9 του Π.Δ. 270/1981 και άρθρα 186, 191, 192 194 και 199του Ν. 3463/2006)

25-09-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects