Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση άσκησης ενδίκων μέσων και ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον Δικαστηρίων

14-10-2019

Έγκριση απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

14-10-2019

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για τις δαπάνες Τεχνικού Ελέγχου Μεταφορικών Μέσων Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου).

14-10-2019

Κατάρτιση όρων διενέργειας φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου

14-10-2019

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθµ. 98/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

14-10-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα εργαζόμενων στο Δήμο Χαϊδαρίου

09-10-2019

Τροποποίηση συστατικής πράξης των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου» και β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου», ως προς το σκέλος που αφορά στην παράγραφο 3.∆ιοίκηση των νέων Νομικών Προσώπων (ΦΕΚ 1817-11/8/2011, τευχ. Β΄,)

09-10-2019

Λήψη απόφασης σχετικά με τη χρησιμοποίηση ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών

09-10-2019

Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2019.

09-10-2019

Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2019

09-10-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects