Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Λήψη απόφασης για την έκτακτη προμήθεια καυσίμων κίνησης

24-10-2019

Εισήγηση κανονιστικής απόφασης για τον Καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης (ανά μονάδα αποκομιδής ή ανά κυβικό μέτρο) ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων (όπως π.χ. παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κλπ.) σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος, του Δήμου μας, Έτους 2020.

24-10-2019

Εισήγηση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών για το υπαίθριο εμπόριο, Έτους 2020.

24-10-2019

Εισήγηση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών κλπ. κοινοχρήστων χώρων, Έτους 2020.

24-10-2019

Εισήγηση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών καθαριότητος και φωτισμού, Έτους 2020.

24-10-2019

Εισήγηση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, Έτους 2020

24-10-2019

Έγκριση 3ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019

24-10-2019

Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη χρεών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δημοτικός Κώδικας).

24-10-2019

Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής της παγίας προκαταβολής, προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2019

24-10-2019

Εισήγηση κανονιστικής απόφασης για τον Καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης (ανά τόνο ή ανά κυβικό μέτρο) ειδικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας περιβάλλοντος, του Δήμου μας, Έτους 2020.

24-10-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects