Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση χρονικής παράτασης Σύμβασης που αφορά στο Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Λιπαντικών για την κίνηση Μεταφορικών Μέσων Έτους 2019».

31-12-2019

Έγκριση χρονικής παράτασης σύμβασης Δικαστικής Επιμελήτριας

31-12-2019

Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του Ν.4412/2016, Άρθρο 221 (παρ. 3, παρ. 4, παρ. 6, παρ. 11 / περίπτωση (α), παρ.1 / περίπτωση (η)).

31-12-2019

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής–καλής εκτέλεσης υπηρεσιών, για το Έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Νόμου 4412/2016

31-12-2019

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής–καλής εκτέλεσης προμηθειών, για το Έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Νόμου 4412/2016

31-12-2019

Έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ– ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΓΡΑΦΙΤΗ & ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020».

31-12-2019

Κατάρτιση όρων- έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, εκ νέου, Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου», στο E.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 10, Θεματικός Στόχος 09, Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΤΤ 068, Α/Α ΟΠΣ: 2616 - Έκδοση 3.0)».

31-12-2019

Έγκριση των με αριθμ. 51 & 56/2019 Αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

31-12-2019

Λήψη απόφασης περί κατάρτισης 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2019

31-12-2019

Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019

31-12-2019

copyrights © 2020 Evolution Projects