Ανακοινώσεις

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Χαϊδαρίου (!)

15-09-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι εγγραφές στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Χαϊδαρίου για το σχολικό έτος 2019 – 2020 ξεκινούν τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου.

Σκοπός του Κοινωνικού Φροντιστηρίου είναι η ενίσχυση μαθητριών και μαθητών που ανήκουν σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες, η παροχή ίσων ευκαιριών στη μάθηση σε όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές και ταυτόχρονα η προώθηση της εθελοντικής προσφοράς και της κοινωνικής αλληλεγγύης, αφού τα μαθήματα διδάσκονται αφιλοκερδώς από εθελοντές εκπαιδευτικούς.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο προσφέρει δωρεάν μαθήματα σε μαθήτριες και μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ και σε αποφοίτους.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή.

Καλούμε όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να συμμετέχουν στην εθελοντική αυτή δράση, να υποβάλλουν σχετική αίτηση, προσκομίζοντας αντίγραφα τίτλων σπουδών ή αποδεικτικά τυπικών προσόντων στην υπεύθυνη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, κα Κρίστη Μπελτεγρή  (Δημαρχείο Χαϊδαρίου, 3ος όροφος, τμήμα Παιδείας, τηλ. 213 2047237).

Οι γονείς των παιδιών που επιθυμούν να συμμετέχουν, υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
  • Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος
  • Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (αν υπάρχει)

Οι Αιτήσεις είναι διαθέσιμες στο Δημαρχείο και στα Σχολεία του Δήμου.

Οι Αιτήσεις κατατίθενται στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου στο Τμήμα Πολιτισμού,  από 09/09 /2019 έως 30/09/2019, εργάσιμες μέρες και ώρες.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 213-20.47.376, 213-20.47.241.

Τα μαθήματα ξεκινούν την 1/10/2019 στο 2ο Λύκειο Χαϊδαρίου (Φιλοπάππου 28, όπισθεν Δημαρχείου).

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

           

 

 

Ανακοίνωση για την πρόοδο των επισκευών στα σχολεία του Δήμου μας

10-09-2019

Ανακοίνωση ΣME2/2019 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

09-09-2019

Γνωστοποίηση πλήρωσης θέσεων Ειδικών Συμβούλων - Συνεργατών Δημάρχου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

06-09-2019

         

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Χαϊδάρι 04-09-2019

  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                     Αρ.Πρωτ.:19838

  ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

  Δ/ΝΣΗ: Ανθρώπινου Δυναμικού  

  & Διοικητικών υπηρεσιών                                     

  ΤΜΗΜΑ: Ανθρώπινου Δυναμικού

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες «Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του ν. 3852/2010», δηλαδή στην περίπτωση του Δήμου Χαϊδαρίου, συνολικά πέντε (5).
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 11 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/2011).
  4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 78 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/2019).
  5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΕΚ 608/Β’/2013), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 603/Β΄/26-2-2019) και ισχύει.
  6. Τις υπηρεσιακές μας ανάγκες.

Γνωστοποιεί την πλήρωση των παρακάτω θέσεων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι θα επικουρούν τον Δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και γενικότερα του έργου του και συγκεκριμένα:

-   Μια (1) θέση Ειδικού Συμβούλου του Δήμου, που θα είναι υπεύθυνος να παρέχει υπηρεσίες σε θέματα τοπικής οι- κονομικής ανάπτυξης, αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου και αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και άλλων πόρων χρηματοδότησης και να διατυπώνει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες, σε όλο το εύρος των θεμάτων αρμοδιότητας του.

-  Μια (1) θέση Ειδικού Συμβούλου του Δήμου, που θα είναι υπεύθυνος να παρέχει υπηρεσίες για την ανάδειξη και προβολή πρωτοβουλιών και δράσεων του Δήμου, για την ενημέρωση των πολιτών και την εξωστρέφεια του Δήμου και να διατυπώνει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες, σε όλο το εύρος των θεμάτων αρμοδιότητας του.

- Μια (1) θέση Ειδικού Συμβούλου του Δήμου, που θα είναι υπεύθυνος να παρέχει υπηρεσίες για την διασύνδεση του Δήμου με την Κοινωνία των Πολιτών και την ενίσχυση του εθελοντισμού δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να διατυπώνει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες, σε όλο το εύρος των θεμάτων αρμοδιότητας του.

- Μια (1) θέση Ειδικού Συμβούλου του Δήμου, που θα είναι υπεύθυνος να παρέχει υπηρεσίες για θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, υλοποίησης της ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης της πόλης και να διατυπώνει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες, σε όλο το εύρος των θεμάτων αρμοδιότητας του.

 Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων,

οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α)  Αίτηση,

β)  Αντίγραφο τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής,

γ) Βιογραφικό σημείωμα,

δ) Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,

ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι έχει τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007), και ότι σε περίπτωση επιλογής του θα προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού,

στ) Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους επιπλέον δικαιολογητικά.

 

- Μια (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου κλάδου ΔΕ, που θα  είναι υπεύθυνος να παρέχει υπηρεσίες για την γραμματειακή υποστήριξη του Δημάρχου και την υποστήριξη δράσεων που αφορούν την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης,

οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α) Αίτηση,

β) Αντίγραφο απολυτήριου τίτλου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της     αλλοδαπής,

γ) Βιογραφικό σημείωμα, που τεκμηριώνει την επαρκή γνώση και σημαντική εμπειρία στον τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως συμμετοχή σε πρωτοβουλίες ή δράσεις, καθώς και προϋπηρεσία σε θέση υπαλλήλου γραφείου – γραμματειακής υποστήριξης.

δ) Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,

ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι έχει τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007), και ότι σε περίπτωση επιλογής του θα προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού,

στ) Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους επιπλέον δικαιολογητικά.

 

Α) Η πλήρωση των θέσεων, θα γίνει ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου, με Aπόφαση Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει τα πρόσωπα,   που κατά την κρίση του, είναι κατάλληλα για τις παραπάνω θέσεις.

Β) Η εργασιακή σχέση των ειδικών συμβούλων - συνεργατών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007. Θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκαν, και  μπορεί να λυθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι Ειδικοί Σύμβουλοι - Συνεργάτες δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου θα έχουν προσληφθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας στον ημερήσιο τύπο, αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημοτικό Κατάστημα (Στρ. Καραϊσκάκη 138) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες στα τηλ. 2132047305-306-307 (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

 

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Δημόσιας Κλήρωσης για τον ορισμό μελών (Δημοτικοί Σύμβουλοι) στην Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής Έργου: "Επισκευή δικτύου ακαθάρτων"

15-07-2019

Ενημέρωση για τη θερινή απασχόληση παιδιών

09-07-2019

Την Παρασκευή 5 Ιουλίου η Θερινή απασχόληση θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Η Β’ περίοδος, λόγω των επικείμενων εκλογών στις 7 Ιουλίου, θα ξεκινήσει την Τρίτη 9 Ιουλίου με κανονικό ωράριο στα αντίστοιχα σχολεία.

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την «Προμήθεια υλικών καθαριότητας & μικροεργαλείων για το έτος 2019»

08-07-2019

Ανακοίνωση σχετικά με τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

07-07-2019

Εν όψει των εκλογών της 7ης Ιουλίου, σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογές αυτές θα διενεργηθούν με τον εκλογικό κατάλογο που περιλαμβάνει τις μεταβολές Μαρτίου - Απριλίου 2019

Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθμ. 88/2019 Μελέτης της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων, Της Διακήρυξης για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας & Μικροεργαλείων για το έτος 2019

01-07-2019

Ανακοίνωση ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων ∆ήµου Χαϊδαρίου (Πρόγραµµα Φιλόδηµος ΙΙ)»

27-06-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects