Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικών αναδόχων του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

05-11-2019

117_34η_(ε).pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects