Πρακτικό κατάρτισης πινάκων επιλογής προσωπικού για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, σε συνέχεια της ΣME3/2019 ανακοίνωσης

13-11-2019

6ΖΞΩΩΗ3-ΝΘ7-ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ_ΠΙΝΑΚΩΝ_ΚΑΤΟΠΙΝ_ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects