Λήψη απόφασης περί ορισμού αποζημίωσης του Προέδρου του Δ.Σ. της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ: 43/2019 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ).

31-10-2019

243_20η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects