Έγκριση Αιτήματος Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξης με τίτλο: «Kέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου» (κωδικός ΟΠΣ: 5002681) του E.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 2014-2020» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (16), Άξονας Προτεραιότητας (09), Θεματικός Στόχος (09)) : α) παράταση λειτουργίας υφιστάμενης δομής «Κέντρο Κοινότητας Χαϊδαρίου», έως 30-06-2023, β) πρόσληψη νέου προσωπικού εξαιτίας διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων της δομής «Κέντρο Κοινότητας Χαϊδαρίου» , γ) έγκριση Σ.Α.Υ.Μ.».

31-10-2019

239_20η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects