Λήψη απόφασης περί γνωμοδότησης επιτροπής για την συνεργασία του Δήμου Χαϊδαρίου με Πιστωτικό Ίδρυμα σε σχέση με τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου. (σχετ.: 85/2019 Απ. Ο.Ε.).

31-10-2019

236_20η.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects