Έγκριση της με αριθμ. 49/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ., με θέμα: Επικαιροποίηση της με αριθμ. 37/2019 Απ. Ε.Π.Ζ. με θέμα: Εξέταση αιτήματος «διευθέτησης ομβρίων» επί της οδού Κέκροπος 39,

31-10-2019

225_20η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects