Έγκριση δαπανών και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής της παγίας προκαταβολής, προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2019

24-10-2019

115_33η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects