Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για τις δαπάνες Τεχνικού Ελέγχου Μεταφορικών Μέσων Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου).

14-10-2019

103_32η.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects