Ανάρτηση Πινάκων κατάταξης και επιλογής προσωπικού, καθώς και πίνακες απορριφθέντων, της ΣME1/2018 Ανακοίνωσης μας

14-11-2018

Aνάρτηση Πινάκων Κατάταξης και επιλογής προσωπικού, καθώς και πίνακες απορριφθέντων (συνολικά 8 πίνακες), της Ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2018 που αφορά τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου συνολικά έξι (6) ατόμων

6ΤΣΕΩΗ3-Σ0Γ-_ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_ΠΕ_ΚΩΔ__101.pdf

ΨΒΥΗΩΗ3-ΔΣΟ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_ΠΕ_ΚΩΔ_103.pdf

ΩΙΞ0ΩΗ3-Β67-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_ΠΕ_ΚΩΔ_104.pdf

ΨΙΔΝΩΗ3-ΟΥ2-ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ_ΠΕ_ΚΩΔ_101.pdf

ΨΙΓ4ΩΗ3-Ι1Α-ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ_ΠΕ_ΚΩΔ_102.pdf

ΩΒΧ3ΩΗ3-Σ19-ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ_ΠΕ_ΚΩΔ_103.pdf

7ΤΣΦΩΗ3-Λ5Ν-ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ_ΠΕ_ΚΩΔ_104_ΣΜΕ1_2018.pdf

Ψ11ΨΩΗ3-ΨΦΙ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ_ΠΕ_ΚΩΔ_102_ΣΜΕ1_2018-ΣΕ_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects