εφημερίδα της υπηρεσίας

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Χαϊδαρίου»


Ανάρτηση αναμορφωμένων πινάκων κατάταξης υποψηφίων καθώς και πίνακα απορριφθέντων υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 14625/20-08-2020 Ανακοίνωση μας


Ανάρτηση τελικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων, πίνακας απορριφθέντων καθώς και Πρακτικό Εξέτασης Αντιρρήσεων, σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 14625/20-08-2020 Ανακοίνωσή μαςΑνάρτηση Προσωρινών Πινάκων Αποτελεσμάτων κατάταξης υποψηφίων καθώς και πίνακα απορριφθέντων, σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 14625/20-08-2020 Ανακοίνωσή μας

Υποβολή αντιρρήσεων επί των πινάκων κατάταξης θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά τις ημέρες Παρασκευή 04-09-2020 και Δευτέρα 07-09-2020 στο e-mail grprosopikouhaidari@gmail.com.
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Χαϊδαρίου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»

Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με σαράντα (40) άτομα ΥΕ Καθαριστών/τριών Σχολικών Μονάδων. Υποβολή αιτήσεων: από Παρασκευή 21-08-2020 έως και Τρίτη 25-08-2020

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Διακηρύσσει Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής ύλης – Φωτοτυπικού Υλικού – Γραφίτη & Μελανιών για τα έτη 2021-2022» προϋπολογισμού €91.837,91 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%


Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Διακηρύσσει Ανοικτό άνω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προϋπολογισμού €744.600,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟIΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ», για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής


Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»


Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT (SIBdev )_ Oμόλογα Κοινωνικού Αντικτύπου)