εφημερίδα της υπηρεσίας


Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών.

Υποβολή αιτήσεων : από 05.01.2021 έως και 08.01.2021

2020


Ο Δήμος Χαϊδαρίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή κατασκευής αναδόχου του έργου : «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


Ο Δήμος Χαϊδαρίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 300 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ»


ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣΑνακοίνωση για την πρόσληψη ενός (1) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών

Υποβολή αιτήσεων: από Πέμπτη 05/11/2020 έως και Πέμπτη 12/11/2020.


Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων

Υποβολή αιτήσεων: από Πέμπτη  5-11-2020 έως και Δευτέρα 9-11-2020.


Ανάρτηση αναμορφωμένου πίνακα κατάταξης υποψηφίων και πίνακα απορριφθέντων, σύμφωνα με την αρ. πρωτ.  14625/20-08-2020 Ανακοίνωση μας


Συνοπτικός Διαγωνισμός για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Χαϊδαρίου»


Ανάρτηση αναμορφωμένων πινάκων κατάταξης υποψηφίων καθώς και πίνακα απορριφθέντων υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 14625/20-08-2020 Ανακοίνωση μας


Ανάρτηση τελικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων, πίνακας απορριφθέντων καθώς και Πρακτικό Εξέτασης Αντιρρήσεων, σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 14625/20-08-2020 Ανακοίνωσή μαςΑνάρτηση Προσωρινών Πινάκων Αποτελεσμάτων κατάταξης υποψηφίων καθώς και πίνακα απορριφθέντων, σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 14625/20-08-2020 Ανακοίνωσή μας

Υποβολή αντιρρήσεων επί των πινάκων κατάταξης θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά τις ημέρες Παρασκευή 04-09-2020 και Δευτέρα 07-09-2020 στο e-mail grprosopikouhaidari@gmail.com.
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Χαϊδαρίου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»

Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με σαράντα (40) άτομα ΥΕ Καθαριστών/τριών Σχολικών Μονάδων. Υποβολή αιτήσεων: από Παρασκευή 21-08-2020 έως και Τρίτη 25-08-2020

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Διακηρύσσει Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής ύλης – Φωτοτυπικού Υλικού – Γραφίτη & Μελανιών για τα έτη 2021-2022» προϋπολογισμού €91.837,91 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%


Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Διακηρύσσει Ανοικτό άνω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προϋπολογισμού €744.600,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟIΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ», για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής


Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»


Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT (SIBdev )_ Oμόλογα Κοινωνικού Αντικτύπου)