Οικονομικές Υπηρεσίες και Ανάπτυξη

Εξέλιξη Προϋπολογισμού / Ισολογισμός
2020 Προϋπολογισμός 2020 Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2020 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2019 Προϋπολογισμός 2019 Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2019 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ α’ τρίμηνο β’ τρίμηνο γ’ τρίμηνο δ’ τρίμηνο 2018
Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
Περιγραφή Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος. Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής (ασφαλιστικοί φορείς, πιστωτικά ιδρύματα κ.λ.π.). Παραλαμβάνει τους […]
Τμήμα Εσόδων
Περιγραφή Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς τον Δήμο των φυσικών και νομικών προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας. Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγουμένων οφειλομένων ποσών […]
Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
Περιγραφή Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης των Προϋπολογισμών του Δήμου. Συνεργάζεται με τις επιμέρους υπηρεσίες για την παροχή οικονομικών στοιχείων, κατευθύνσεων και προτύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπηρεσίες των προϋπολογισμών τους σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα προγράμματά τους. Συγκεντρώνει  τους επιμέρους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών και  διαμορφώνει και εισηγείται τους συνολικούς […]
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Αρμοδιότητες Η Διεύθυνση  Οικονομικών Υπηρεσιών  είναι αρμόδια  για την αποτελεσματική  τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των […]
Υπηρεσίες-Διευθύνσεις