Προκηρύξεις Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Φωτοτυπικού Υλικού - Γραφίτη & μελανιών του Δήμου Χαϊδαρίου για τα έτη 2018-2019»

01-10-2018

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2018 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

20-09-2018

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για συνολικά δεκαέξι (16) άτομα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού, συνολικής διάρκειας έως εννέα (9) μήνες. Υποβολή αιτήσεων: από Πέμπτη 20-09-2018 έως και Δευτέρα 01-10-2018.

Συνημμένα: 1. η Ανακοίνωση
2. η σχετική Αίτηση
3. Υπεύθυνη Δήλωση

Προκήρυξη διαγωνισμού για το κυλικείο του 2ου δημοτικού

18-09-2018

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση, εκμετάλλευση και λειτουργία του σχολικού κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου.

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς & τους άπορους Δημότες του Δήμου Χαϊδαρίου για τα Έτη 2018-2019-2020 και τη λειτουργία των Δομών Κοινωνικού Παντοπωλείου - Συσσιτίου»

16-07-2018

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι οκτώ (28) Υ.Ε. Εργατών – Φυλάκων πυρασφάλειας και δύο (2) Δ.Ε. Οδηγών Γ’ Κατηγορίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών

16-07-2018

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαιδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού εικοσι οχτώ (28) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

16-07-2018

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για ανάθεση, εκμετάλλευση και λειτουργία σχολικού κυλικείου

16-07-2018

Διευκρίνιση επί των «Τεχνικών Προδιαγραφών» της υπ’ αριθµό 23/2017 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Χαϊδαρίου του Έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕ∆Ο ¨ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ¨ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ»

16-07-2018

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση, εκμετάλλευση και λειτουργία του σχολικού κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος ΕΠΑΛ-ΣΕΚ Χαϊδαρίου.

16-07-2018

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την «Προμήθεια Τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Χαϊδαρίου για το έτος 2018», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής.

16-07-2018

copyrights © 2018 Evolution Projects