Προκηρύξεις Διαγωνισμοί

Προκηρύσσουμε Δημόσιο διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση, εκμετάλλευση και λειτουργία του κυλικείου του 3ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου.

17-12-2018

Ο Δήμος Χαϊδαρίου διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2018

22-11-2018

Πρόσκληση για συμμετοχή στη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας (λόγω άγονου διαγωνισμού)

21-11-2018

Πρόσκληση για συμμετοχή στη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας, λόγω άγονου διαγωνισμού ως προς την Ομάδα_1: Υλικά Καθαριότητας της υπ' αριθμ. ΔΣΣΗΔΔ.74/2018 Μελέτης

Πρακτικό Κατάρτισης Πινάκων σε ΣΜΕ2/2018 ανακοίνωσης, κατόπιν ενστάσεως

12-11-2018

Ανακοίνωση ΣΜΕ1/2018

24-10-2018

αφορά τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής. Υποβολή αιτήσεων: από Πέμπτη 25-10-2018 έως και Δευτέρα 5-11-2018.

Διαγωνισμός Προμήθειας Λιπαντικών

24-10-2018

Ο Δήμος Χαϊδαρίου διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου.

Αποτελέσματα ΣΜΕ2/2018 ανακοίνωσης

22-10-2018

κατάρτιση πινάκων επιλογής προσωπικού για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σε συνέχεια της ΣME2/2018 ανακοίνωσης σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ και ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Προμήθεια υλικών καθαριότητας και μικροεργαλείων

18-10-2018

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Φωτοτυπικού Υλικού - Γραφίτη & μελανιών του Δήμου Χαϊδαρίου για τα έτη 2018-2019»

01-10-2018

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2018 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

20-09-2018

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για συνολικά δεκαέξι (16) άτομα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού, συνολικής διάρκειας έως εννέα (9) μήνες. Υποβολή αιτήσεων: από Πέμπτη 20-09-2018 έως και Δευτέρα 01-10-2018.

Συνημμένα: 1. η Ανακοίνωση
2. η σχετική Αίτηση
3. Υπεύθυνη Δήλωση

copyrights © 2018 Evolution Projects