Τελευταία Νέα

Ρύθμιση Οφειλών προς ΟΤΑ Α΄ βαθμού

16-09-2019

Προκειμένου να ενημερωθούν και να εξυπηρετηθούν όσοι οφείλουν στον Δήμο μας, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 110 του Ν.4611/2019, (ΦΕΚ 73Α/17-05-2019), εισάγεται η δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης των οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού, με προοδευτική, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων, απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που τις συνοδεύουν.

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η   16.9.2019.

 

Συγκεκριμένα:

Οφειλές προς τους δήμους που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την 17.5.2019 έως και την 16.7.2019, ρυθμίζονται και καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις  και τόκους εκ­πρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης  ή λόγω μη καταβολής τέλους ως ακολούθως:

α) Αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά  ποσοστό 100%.

β) Αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερεις (24) δόσεις,  με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) .

γ) Αν εξοφληθούν  σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) .

δ) Αν εξοφληθούν  σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) .

ε) Αν εξοφληθούν  σε εβδομήντα τρείς (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) .

Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν επίσης να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης :

α) τελούν σε αναστολή διοικητική ή εκ του νόμου ή

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευ­κόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ  με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα Συμβιβαστικής Επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής της ρύθμισης.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων .  Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3)  εργάσιμων ημερών από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπά­γεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση πέ­ντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

Εφόσον ο οφειλέτης σε οποιοδήποτε στά­διο της ρύθμισης εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό επί του ενα­πομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με αντίστοιχη τροποποίηση της απόφασης του αρμόδιου οργάνου (Οικονομική Επιτροπή).

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από άλλη αιτία και ο οφειλέτης έχει καταβάλει :

α) το πέντε τοις εκατό (5%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00)

β) το δέκα τοις εκατό (10%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή από πέντε χιλιάδες και μηδέν ένα ευρώ (5.000,01) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ

γ) το είκοσι τοις εκατό (20%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή δέκα χιλιάδες και μηδέν ένα ευρώ (10.000,01) και πάνω, ο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για επαναδέσμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας εκ των δόσεων.

Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέ­λεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδό­μενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή κατόπιν αίτησης η άρση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων, εφόσον εξοφληθεί το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση. Ποσά που αποδίδονται από επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων πέραν του ανωτέρω ποσοστού δεν επιστρέφονται . Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση , αναστέλλεται από την ημερομηνία υπο­βολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλ­θει ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης αυτής.

Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον οφειλέτη για την καταβολή μέρους της οφειλής μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση μόνο για το μέρος αυτό.

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται , με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλει  τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,

β) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώ­σεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού Φ.Π.Α.,

γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την λήψη απόφασης από το Σώμα .

Δωρεάν Προβολές στο ΣΙΝΕ- Κατερίνα κάθε Δευτέρα, για όλο το καλοκαίρι

03-09-2019

Δελτίο Τύπου

Πρόγραμμα Θερινού Σινεμά 2019

Κάθε Δευτέρα Δωρεάν Προβολές στον θερινό ΣΙΝΕ- ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Ο Δήμος Χαϊδαρίου σας προσκαλεί στις Δωρεάν Προβολές αγαπημένων ταινιών. Κάθε Δευτέρα μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να απολαύσουν επιλεγμένες ταινίες, για ακόμα ένα καλοκαίρι, στο ιστορικό θερινό σινεμά της πόλης μας, «ΚΑΤΕΡΙΝΑ».

Σας περιμένουμε όλους, καλό καλοκαίρι!

8/7, 21:00, Με Διαβατήριο τη Γοητεία (The Charmer)

Δραματική 2017 | Διάρκεια: 100'

Δανέζικη ταινία, σκηνοθεσία Μιλάντ Αλάμι με τους: Λαρς Μπρίγκμαν, Στίνε Φίσερ Κρίστενσεν, Αρνταλάν Εσμαΐλι

Ιρανός που ζει στη Δανία, ο γοητευτικός Ισμαήλ προσπαθεί να βρει μια γυναίκα που θα τον παντρευτεί, γλιτώνοντας έτσι την απέλαση. Ώσπου συναντά τη συμπατριώτισσά του Σάρα, η οποία καταλαβαίνει αμέσως τα σχέδιά του.

 

15/7, 21:00, Πώς να Εκπαιδεύσετε το Δράκο σας 3 (Παιδικό)

Animation 2019| Διάρκεια: 104'

Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες, Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Ντιν ντε Μπλουά

Ενώ ο Φαφούτης ανακαλύπτει τον έρωτα, ο Ψάρης καλείται να οδηγήσει τους δράκους στο μυθικό «Χαμένο Κόσμο», ένα απρόσιτο βασίλειο όπου θα είναι ασφαλείς απέναντι στο μοχθηρό και παντοδύναμο Γκρίμελ, που απειλεί να τους αιχμαλωτίσει.

 

22/7, 20:50, Ο Ταχυδρόμος (Il Postino)

Κομεντί 1994 | Διάρκεια: 108'

Ιταλική ταινία, σκηνοθεσία Μάικλ Ράντφορντ με τους: Μάσιμο Τρόιζι, Φιλίπ Νουαρέ, Μαρία Γκράτσια Κουτσινότα, Ρενάτο Σκάρπα

Σε ένα ψαροχώρι της μεταπολεμικής Ιταλίας, ο ταχυδρόμος Μάριο γίνεται φίλος με τον κομμουνιστή ποιητή Πάμπλο Νερούδα, εξόριστο από τη Χιλή για πολιτικούς λόγους. Μεταξύ τους θα αναπτυχθεί μια αναπάντεχη φιλία, η οποία θα γίνει ακόμα πιο βαθιά από τη στιγμή που ο Μάριο θα ζητήσει τη βοήθεια του διάσημου διανοούμενου για να κερδίσει την καρδιά της όμορφης Μπεατρίτσε.

 

5/8, 20:50, Μπάτε Σκύλοι Αλέστε (The Secret Life of Pets)

Animation 2016 |Διάρκεια: 90', Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες

Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Κρις Ρενό, Γιάροου Τσένι

Ο Μαξ είναι ένας σκύλος που προτιμά να περιμένει υπομονετικά πίσω από την πόρτα την Κέιτι, την καλύτερη αφεντικίνα του κόσμου, όπως πιστεύει ο ίδιος. Όλα αυτά μέχρι να έρθει στο σπίτι ο νέος συγκάτοικός του, ο μεγαλόσωμος αδέσποτος σκύλος Δούκας. Η κόντρα τους θα φτάσει στα άκρα, με την κατάσταση να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις όταν οι δύο άσπονδοι φίλοι χαθούν στους επικίνδυνους δρόμους της Νέας Υόρκης.

 

12/8, 20:30, Ο Γιατρός Έχει Τρεχάματα (Lasciati Andare)

Κωμωδία 2017 | Διάρκεια: 100'

Ιταλική ταινία, σκηνοθεσία Φρανσέσκο Αμάτο με τους: Τόνι Σερβίλο, Λούκα Μαρινέλι, Βερόνικα Ετσέγκουι

Ο Ελία Βενέτσια είναι ένας Ιταλοεβραίος ψυχαναλυτής που ζει στο διπλανό διαμέρισμα από την εν διαστάσει σύζυγό του. Τίποτα δεν αλλάζει την τακτοποιημένη ρουτίνα του, μέχρι που ο γιατρός τού επιβάλλει να αρχίσει να γυμνάζεται. Η γνωριμία του με την Κλαούντια, μια έξω καρδιά νεαρή personal trainer, θα φέρει τα πάνω κάτω στην άνοστη ζωή του.

 

19/8, 20:30, Υπόθεση: Άγνωστο DNA (L' Affaire SK1)

Αστυνομική 2014 | Διάρκεια: 120'

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Φρεντερίκ Τελιέ με τους: Ραφαέλ Περσονάζ, Ολιβιέ Γκουρμέ, Ναταλί Μπεΐ

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ένας νεαρός αστυνομικός συμμετέχει στην έρευνα για την ανεύρεση ενός κατά συρροή βιαστή και δολοφόνου. Μια υπόθεση που, καταχωρισμένη ως «Serial Killer 1», θα τον απασχολήσει εμμονικά για σχεδόν μια δεκαετία.

 

26/8, 20:30, Εγώ, ο Απαισιότατος 3 (Παιδικό) (Despicable Me 3)

Animation 2017 | Διάρκεια: 90'

Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Πιέρ Κοφέν, Κάιλ Μπάλντα, Έρικ Γκιγιόν

Ο Γκρου ανακαλύπτει πως έχει έναν δίδυμο αδερφό και μαζί θα συνεργαστούν πάνω σε άλλη μία ληστεία.

  

2/9, 20:30, Ο Λαβύρινθος της Σιωπής (Labyrinth of Lies)

Δραματική 2015 | Έγχρ. | Διάρκεια: 124'

Γερμανική ταινία, σκηνοθεσία Τζούλιο Ρικιαρέλι με τους: Αλεξάντερ Φέλινγκ, Αντρέ Ζιμάνσκι, Φριντερίκε Μπεχτ

Στη Φρανκφούρτη του 1958 ένας φιλόδοξος νεαρός εισαγγελέας και ένας δημοσιογράφος προσπαθούν να αποκαλύψουν και να φέρουν μπροστά στη δικαιοσύνη ναζί εγκληματίες που παραμένουν ασύλληπτοι. Τόσο η κοινή γνώμη όσο και ο Τύπος, όμως, θεωρούν πως οι κατηγορίες είναι προϊόν αντεθνικής προπαγάνδας.

Γραφείο Τύπου Δήμου Χαϊδαρίου

Ενημέρωση των Δημοτών μας σχετικά με το Σεισμό της 19ης Ιουλίου

19-07-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκαν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου, αμέσως μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση της 19ης Ιουλίου 2019 που έπληξε την Αττική.


Μετά από σύσκεψη των αρμόδιων υπηρεσιών, με απόφαση του Δημάρχου κυρίου Μιχάλη Σελέκου, ενεργοποιήθηκαν η Τεχνική και η Κοινωνική Υπηρεσία καθώς και η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου μας, για την καταγραφή ζημιών και άλλων προβλημάτων.


Οι Αντιδήμαρχοι,  Κώστας Σταθάς και Μόσχος Χουδελούδης συμμετείχαν στην έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, με θέμα «Εκτίμηση της κατάστασης, πιθανές δράσεις αρωγής των πληγέντων και αποκατάστασης των ζημιών».

Από την πρώτη στιγμή του σεισμικού φαινομένου υπάρχει συνεχής επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς, για την αντιμετώπιση όποιων προβλημάτων έχουν παρουσιαστεί.

Άμεσα συγκροτήθηκαν πέντε (5) κλιμάκια ελέγχου μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας και πραγματοποιούν αυτοψίες,σε κατοικίες και καταστήματα, ανταποκρινόμενοι στα πάνω από 400 αιτήματα των πολιτών, για την εκτίμηση του μεγέθους των ζημιών.

Παράλληλα σε συνεννόηση με τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών τις επόμενες ημέρες θα γίνει αυτοψία – έλεγχος από επιτροπές εξειδικευμένων μηχανικών.

Με απόλυτη τάξη εκκενώθηκαν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου και τα σχολεία που φιλοξενούν το καλοκαιρινό camp, ενώ κλιμάκιο με μηχανικούς θα ολοκληρώσει άμεσα και αυτοψίες στα δημοτικά κτήρια και τα σχολικά συγκροτήματα.

Οι πολίτες που τυχόν αντιμετωπίζουν προβλήματα από το σεισμό μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο, με το τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου Χαϊδαρίου, στο τηλέφωνο 2132047200.


Ο Δήμος μας είναι σε διαρκή ετοιμότητα, συνιστά ψυχραιμία σε όλους τους συμπολίτες μας και αν προκύψει ανάγκη, θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση.

Ενημέρωση για τη θερινή απασχόληση παιδιών

09-07-2019

Την Παρασκευή 5 Ιουλίου η Θερινή απασχόληση θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Η Β’ περίοδος, λόγω των επικείμενων εκλογών στις 7 Ιουλίου, θα ξεκινήσει την Τρίτη 9 Ιουλίου με κανονικό ωράριο στα αντίστοιχα σχολεία.

ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ_ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

07-07-2019

Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών 7 Ιουλίου 2019

07-07-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

07-07-2019

Εγγραφές στη Β΄ περίοδο θερινής απασχόλησης παιδιών

03-07-2019

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου σας  ενημερώνει πως συνεχίζονται οι εγγραφές για την 2η περίοδο (9-19 Ιουλίου) για τη Θερινή απασχόληση παιδιών, μέχρι και την Τετάρτη 3 Ιουλίου.

 

 1. Αίτηση (από τον Δήμο Χαϊδαρίου). ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
  2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Γονέα και των ατόμων που θα παραλαμβάνουν το παιδί.
  3. Ιατρική βεβαίωση παιδίατρου/παθολόγου (Υπάρχει επισυναπτόμενη στην αίτηση).
  4. Ιατρική βεβαίωση δερματολόγου και καρδιολόγου (μόνο σε περίπτωση που θα συμμετέχει στην δραστηριότητα του κολυμβητηρίου).
  5. Μία έγχρωμη φωτογραφία του παιδιού μικρή.
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Τελευταίου εξαμήνου).
  7. Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας.
  8. Βεβαίωση κατοικίας (Κάτοικοι Χαϊδαρίου). (Απευθύνεστε στο δημοτολόγιο: 2132047260)

 

Moυσικοχορευτική εκδήλωση της Στέγης Πολιτισμού Γρηγορούσας «ΝΑ ΤΗΝ ΧΟΡΕΥΕΙΣ ΤΗ ΖΩΗ…»

29-06-2019

Δελτίο Τύπου

«ΝΑ ΤΗΝ ΧΟΡΕΥΕΙΣ ΤΗ ΖΩΗ…»

Η Διεύθυνση Νεολαίας, Αθλητικών & Πολιτιστικών Υπηρεσιών, σας προσκαλεί

στην εκδήλωση της Στέγης Πολιτισμού Γρηγορούσας

 ΧΟΡΕΥΟΥΝ, ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ, ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΟΥΣΙΚΗ,

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΤΗΣ

ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΩΡΑ 8:30 μ.μ.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

 ΕΙΣOΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 Γραφείο Τύπου Δήμου Χαϊδαρίου

Χειροτεχνήματα - Έκθεση Εικαστικών

28-06-2019

Διακοσμητικά Ζωγραφική Χειροτεχνία Κοσμήματα και Κεραμικά

24 έως 28 Ιουνίου 2019

Παλατάκι 20:00 με 22:30

copyrights © 2019 Evolution Projects