Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης(έτος/αριθμός)
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Λήψη απόφασης περί κατάρτισης 8 ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2018

11-12-2018

Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από Παγία Προκαταβολή

11-12-2018

Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2018

11-12-2018

Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2018

11-12-2018

Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018

11-12-2018

Έγκριση της τροποποιημένης μελέτης της Δράσης: «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών», επικαιροποίηση της αριθ. 189/27-9-2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

11-12-2018

Έγκριση χρονικής παράτασης των συμβάσεων του ανοικτού διαγωνισμού της Προμήθειας Καυσίμων Κίνησης για τις ανάγκες Με ταφορικών Μέσων & Μηχανημάτων καθώς και Πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες των Δημοτικών Κτιρίων για τα έτη 2017 & 2018.

11-12-2018

Έγκριση κατανομής (επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. – Δ κατανομή 2018) στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους

11-12-2018

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Προγράμματος ERASMUS + 2017

11-12-2018

Έγκριση ύψους χρηματοδότησης της Κοινωφελής Επιχείρησης από το Δήμο Χαϊδαρίου για το Έτος 2019.(σχετ.: 66/2018 Απ. ΚΕΔΧ)

11-12-2018

copyrights © 2018 Evolution Projects