Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης(έτος/αριθμός)
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Εξέταση ένστασης δημότη, σχετικά με την αριθ. 178/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 36-37».

05-02-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

05-02-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

05-02-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

05-02-2019

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

05-02-2019

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 116β και Γ449.

05-02-2019

Έγκριση Διενέργειας και Καθορισμός του Τρόπου Εκτέλεσης - Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, σε βάρος του Κ.Α.: 20.6253.0001 του υπό έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2019, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαϊδαρίου έτους 2019».

05-02-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χρήση του κτιρίου στην Πλατεία «Δημοκρατίας» (Αίθριο).

05-02-2019

Εξέταση ένστασης δημότη σχετικά με την αριθμ. 178/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 36-37» (σχετ: 11/2019 Απ. Ε.Π.Ζ.).

05-02-2019

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για τις υπηρεσίες Πολιτισμού & Αθλητισμού, με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, έτους 2019

05-02-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects