Αποφάσεις συλλογικών οργάνων

Οργανισμός
Αριθμός Απόφασης(έτος/αριθμός)
Έτος Απόφασης
Ημερομηνία από
Ημερομηνία Έως

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019» - Ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

15-07-2019

Έγκριση απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης επαύξησης ισχύος σε υπάρχουσες παροχές ρεύματος (ΔΕΔΔΗΕ).

15-07-2019

Έγκριση απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής ανταποδοτικών τελών (παράβολο) από το Τ.Ε.Ε.

15-07-2019

Έγκριση για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου, για την κάλυψη δαπάνης διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου.

15-07-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή εργαζομένων της ΚΕΔΧ. (σχετ.: 34/2019 Απ. ΚΕΔΧ).

15-07-2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή εργαζόμενης του Δήμου Χαϊδαρίου.

15-07-2019

Έγκριση σύστασης πενήντα μια (51) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Χαϊδαρίου, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης

15-07-2019

Έγκριση σύστασης δεκατριών (13) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Χαϊδαρίου, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης

15-07-2019

Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού οικον. Έτους 2018 της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ.: 31/2019 Απ. ΚΕΔΧ).

15-07-2019

Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών οικ. έτους 2019 της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ.: 33/2019 Απ. ΚΕΔΧ).

15-07-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects